พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...
นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2558
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

เครื่องแกง

 

ขนมเบเกอร์รี่

ไข่เค็ม

 

 

 

3 มกราคม 2559 นางปรียา จิตตพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางหอมหวล ศรีปานะ
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน พร้อมด้วยนางภัทรวดี จินดาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านย่านยาว หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

25 มกราคม 2559 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประสงค์ พีรธรากุล ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ในการรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ณ สหกรณ์ สกย.
บ้านเก่าร้าง ม.6 ต.คลองหอยโข่ง โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง ร่วมให้การต้อนรับในการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว
 
นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การต้อนรับท่านสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมสำนักงานเกษตร
อำเภอคลองหอยโข่งและแปลงโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาทของ
นายประวัติ ทองกาญจน์ ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา แปลงพืชร่วมยางของนายประวิทย์ อนุชาญ ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ
 
นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
แก่แม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดำริจังหวัดสงขลา ปี 2559 รุ่นที่ 1 จำนวน 25 ราย ณ ศาลาประชาคม
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
24-25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
จังหวัดสงขลา ปี 2558 แก่แม่บ้านเกษตรกรรุ่นที่ 1 จำนวน 25 ราย ณ อาคาร
แปรรูปผลผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขล
 
23 พฤศจิกายน 2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ให้การต้อนรับนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดี กรมส่งเสริม
การเกษตร นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม/ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
ของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 
23 พ.ย.2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวต้อนรับ
นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และฝึกปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ อาคารทอผ้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวปัตตานี สถานีพัฒนาที่ดิน จัดสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุน ลดเวลา และลดแรงงาน
ณ แปลงนา "โครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาท"ของ นายประวัติ ทองกาญจน์ ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 
วันที่ 18 กันยายน 2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ระดับอำเภอประชุมพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบแผนการผลิต
แผนธุรกิจในการประกอบอาชีพ จำนวน 226 ราย โดยมีนายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในการประชุมฯ
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยนางปรียา จิตตพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนางหอมหวล ศรีปานะ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน จัดสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากบุหรี่แก่สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยมีนายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธาน
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง รายงานการดำเนินงานโครงการฯ


 

Link สำนักงานเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
E-mail : kh_sk@doae.go.th