พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...

นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 
แผนงาน/โครงการ
การดำเนินงานโครงการ ปี 2560
แผนพัฒนาการเกษตร
Training and Visit System
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเกษตร
 
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

เครื่องแกง

 

ผักไฮโดรโปนิกส์

ไข่เค็ม

 

   
15 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จัดอบรมเกษตรกรโครงการสนันสนุน
สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลาน และดูงานการดำเนินกิจกรรมการเกษตรแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์
ของนายพิโชติ ผุดผ่อง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเเชื่อเกษตรกรฯ
หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

9 มกราคม 2561 
-จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียน(ศพก.) ของนายดนอะซีด บิลโส๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
-อบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ตามโครงการส่งเสริม
การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561 หลักสูตร
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช
รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

26 ธันวาคม 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
พร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และสมาชิก
กลุ่มผึ้งโพรงแปลงใหญ่ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดพัทลุง ดังนี้
จุดที่ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง โพรงและชันโรง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง มีนายวีระพล ห้วนแจ่ม ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้
ด้านการเลี้ยงผึ้งและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่คณะดูงาน
จุดที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง
อำเภอป่าบอน จังหวัด พัทลุง โดยปราชญ์ชาวบ้านนายนัน ชูเอียด
ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ

-นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตามแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ.01)
และตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
ต.คลองหลา และ ต.โคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
-นายสยาม หนูเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่
การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตามแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ.01)
ตำบลคลองหอยโข่ง และตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

9 มิ.ย.60 สรุปผลการปฎิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 
-.นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
พร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การวาดแปลงผ่านระบบ FAARMIS และการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 แก่เกษตรกร ณ ศาลา ศพก.อำเภอคลองหอยโข่ง ม.6
ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชร่วมยาง ม.6 ต.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

8 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายชญาณ์นนท์ คงวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเกษตรกรจากอำเภอหาดใหญ่ ในการเรียนรู้
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงผึ้งโพรง ณ แปลงเลี้ยงผึ้งคุณเลอสรร แก้วประชุม
ม.3 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
2.นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา เพื่อ
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ที่
จะได้รับจากทางราชการ
- ประชุมสมาชิกหมู่บ้านกล้วย กล้วย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ

 

6 มิถุนายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา
กิจกรรมการดำเนินงาน "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธาน

 

5 มิถุนายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการรูปแบบประชารัฐ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส่ ไร้ผักตบชวา"
ณ แหล่งน้ำคลองวัดโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ซึ่งจัดโดย อบต.คลองหอยโข่ง มีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในพิธี

2 มิถุนายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
และนายดนอะซีดบิลโส๊ะ ประธาน ศพก.คลองหอยโข่ง เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อน
การดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

24 พฤษภาคม 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นำเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่งร่วมจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในการต้อนรับ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลา
และปาฐกถาเรื่องการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้ และเยี่ยมชมตลาดเกษตรกร
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 


22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางศิริมา บางัสสาเร๊ะ
เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ "ยางพารา" พร้อมเปิด
ป้ายศาลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.6 ต.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง
เป็นประธานในพิธีเปิด มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

 


15 พฤษภาคม 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
เยี่ยมแปลงกล้วยหอมทองของบริษัทพิธานพาณิชย์และแปลงนายทวีศักดิ์ มณี
เกษตรกร ม.1 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานสงขลา หารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
และลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรพร้อมด้วยปราชญ์เกษตร ณ หมู่ที่ 4 ต.คลองหลา
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
 

8 พฤษภาคม 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ สังหาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายชญาณ์นนท์ คงวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ของนางวิลัย แก้วอนันต์
เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเพาะเห็ดนางฟ้าขาย
โดยการผลิตก้อนเชื้อเอง สามารถเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้วันละ 10-15 กิโลกรัมต่อวัน
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ เกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิต การตลาดและช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรด้วย
 

4 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรวรรณ สังหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เยี่ยมเยียนและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการ
บูรณาการการเยี่ยมเยียนเกษตรกรกับสำนักชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลาและ
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง โดยได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลปรับปรุงแปลง
แก่เกษตรกรในตำบลโคกม่วง จำนวน 5 ราย

 

28 เมษายน 2560 นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสมของ
นายประภาส สุวรรณรัตน์ และแปลงใหญ่ (การเลี้ยงผึ้งโพรง) ของนายประธาน สัตเพ็ญ
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง
นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และส่วนราชการ
ให้การต้อนรับ

 

27 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมีนายอนุชา ยาอีด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
2.นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสุภาวดี บุญสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมและติดตามเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง
กิจกรรมการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ณ ม.7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ ดังนี้
-ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายประวัติ ทองกาญจน์ และแปลงผักยกแคร่ โครงการหมู่บ้านผักยกแคร่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหลา
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
-ร่วมพูดคุยและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก
อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อหาแนวทางการจำหน่ายผลผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ณ แปลงปลูกเตยหอมของนายประภาส สุวรรณรัตน์
หมู่ 5 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

   
   
   
นายประสงค์ พีรธรากุล
เกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
หมู่บ้านกล้วย กล้วย
หมู่บ้านผักไฮโดรโปนิกส์
หมู่บ้านเกษตรผสมผสาน
หมู่บ้านผักยกแคร่
แปลงใหญ่(การเลี้ยงผึ้งโพรง)
ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน
 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทร./โทรสาร 074-501104

E-mail : kh_sk@doae.go.th


พัฒนาเวปไซต์ : กัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงานธุรการ