พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...

นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ
เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 
 
แผนงาน/โครงการ
การดำเนินงานโครงการ ปี 2560
แผนพัฒนาการเกษตร
Training and Visit System
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเกษตร
 
 
 
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

เครื่องแกง

 

ขนมเบเกอร์รี่

ไข่เค็ม

 

   

8 พฤษภาคม 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ สังหาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายชญาณ์นนท์ คงวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ของนางวิลัย แก้วอนันต์
เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเพาะเห็ดนางฟ้าขาย
โดยการผลิตก้อนเชื้อเอง สามารถเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้วันละ 10-15 กิโลกรัมต่อวัน
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ เกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิต การตลาดและช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรด้วย
 
 

4 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรวรรณ สังหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เยี่ยมเยียนและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการ
บูรณาการการเยี่ยมเยียนเกษตรกรกับสำนักชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลาและ
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง โดยได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลปรับปรุงแปลง
แก่เกษตรกรในตำบลโคกม่วง จำนวน 5 ราย

 

28 เมษายน 2560 นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสมของ
นายประภาส สุวรรณรัตน์ และแปลงใหญ่ (การเลี้ยงผึ้งโพรง) ของนายประธาน สัตเพ็ญ
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง
นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และส่วนราชการ
ให้การต้อนรับ

 

27 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมีนายอนุชา ยาอีด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
2.นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสุภาวดี บุญสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมและติดตามเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง
กิจกรรมการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ณ ม.7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

27 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมีนายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
2.นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสุภาวดี บุญสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมและติดตาม
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล
ฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง กิจกรรมการเลี้ยงปลากดเหลือง
ในกระชัง ณ ม.7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ ดังนี้
-ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายประวัติ ทองกาญจน์ และแปลงผักยกแคร่ โครงการหมู่บ้านผักยกแคร่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
-ร่วมพูดคุยและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก
อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อหาแนวทางการจำหน่ายผลผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ณ แปลงปลูกเตยหอมของนายประภาส สุวรรณรัตน์ หมู่ 5 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 
 
   
 
25 เมษายน 2560 คณะกรรมการตรวจงานจ้างการไถปรับพื้นที่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่าง ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เสียงหวาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอสะเดา นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ติดตามการไถปรับพื้นที่ ณ
แปลงปลูกดาวเรืองตัดดอกเพื่อจำหน่าย และแปลงปลูกมะลิ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
   

21 เมษายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ สังหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ 1 ไร่ ได้หลายแสน และกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ของนายรัฐพล ประพรม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง และแปลงของนายสมัคร สุวรรณสาม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง โดยให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการปรับปรุงแปลงแก่เกษตรกร ตามโครงการดังกล่าว

 

20 เมษายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต ปุ๋ยคอก(มูลวัว) แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯอ.คลองหอยโข่ง
กิจกรรมปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ และกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณที่ว่าการ
อำเภอคลองหอยโข่ง
-ประสานเกษตรกร เพื่อรับการสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร /ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานแปลงใหญ่(ผึ้งโพรง) และมอบปัจจัยการผลิต ณ แปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ม.5 ต.โคกม่วง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

19 เมษายน 2560 นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สังหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชญานนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนางสาวฐิติรัตน์ ไชยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เยี่ยม/ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน โดยเจ้าหน้าที่ให้การ
แนะนำเกี่ยวกับกาารป้องกันโรคระบาดในการเลี้ยงไก่ไข่ปล่อยลาน พร้อมสนับสนุนวัคซีน
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
-ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการบูณาการ 3 ระบบ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยนักศึกษา
โปรแกรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

18 เม.ย.60 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สังหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
คลองหอยโข่ง โดยได้พบปะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง
-เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของนางจำรัส ปานเพชร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่ 5
ตำบลคลองหอยโข่ง โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต การตลาดดอกหน้าวัว 
- ติดตามการดำเนินงานของ ศพก. คลองหอยโข่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง

 

12 เมษายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วยนายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ดังนี้
-เยี่ยม/ติดตาม โครงการขยายผลหมู่บ้านผักไฮโดรโปนิกส์ตามแนวประชารัฐ ม.9 ต.ทุ่งลาน โดยมีนายพิโชติ ผุดผ่อง ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ
-เยี่ยมจุดคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง โดยประสานงานกับนายทวีศักดิ์ ง่วนขั้น ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 
-พบปะเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกของสมาชิก
สหกรณ์ฯ กับนายเสกสรรค์ วรรณทิวา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด

 

11 เมษายน 2560 นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งประกอบด้วย
-กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
-กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ 
-กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะพร้าวผลอ่อน 
ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมนี้ นายอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 
๑๐ เม.ย.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อม "ปฏิบัติการเดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย ๒๕๖๐" โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

6 เมษายน 2560 นายสำเริง แก้วศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และนางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ 
-กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ปล่อยลาน และกิจกรรมเลี้ยงผึ้งโพรง ณ ศาลาอเนกประสงค ์ ม.4 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
-กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ม.7 ต.ทุ่งลานอ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา

 

4 เมษายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการผลิต การตลาดแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
1 ไร่หลายแสน ปี 59 และ ปี 60 , เกษตรกรโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท ปี 59 ,
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงและปลูกเตยหอม จำนวน 10 ราย ณ แปลงส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และเยี่ยมเยียนติดตาม
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

3 เมษายน 2560 นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ตรวจรับและมอบลังผึ้งแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงขยายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
จำนวน 100 ลัง ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม.2 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และติดตาม
แปลงเกษตรในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

 

 

   
นายสุพิท จิตรภักดี
เกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
หมู่บ้านกล้วย กล้วย
หมู่บ้านผักไฮโดรโปนิกส์
หมู่บ้านเกษตรผสมผสาน
หมู่บ้านผักยกแคร่
แปลงใหญ่(การเลี้ยงผึ้งโพรง)
ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน
 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทร./โทรสาร 074-501104

E-mail : kh_sk@doae.go.th


พัฒนาเวปไซต์ : กัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงานธุรการ