พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง... ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง หรือตามจุดนัดหมายในหมู่บ้าน
นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2558
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

เครื่องแกง

 

ขนมเบเกอร์รี่

ไข่เค็ม

 

 

 

28 กรกฎาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนายชญาณ์นนท์ คงวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและนำเกษตรกร
จากโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)
ของนายประวิทย์ อนุชาญ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง
และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

16 ก.ค.59 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 8 และ นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ของนายประวิทย์ อนุชาญ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง
โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
4 กรกฎาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่าย แก่สมาชิกกลุ่ม
 
7 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและนายชญาณ์นนท์ คงวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานแปลงปลูกผักเหลียงของ
นางสาวมาลา ชูสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกยางพาราฯ แปลงเพาะเห็ดฟางแบบยกแคร่ เพื่อรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อำเภอคลองหอยโข่ง แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โครงการหมู่บ้านไม้ดอก
ไม้ประดับ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตร ชนิดพืช ยางพารา, ข้าว โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ (Zoning) ปี 2559 ตำบลคลองหลาและตำบลโคกม่วง
 
31 พฤษภาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วย
นายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 5 และเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ในการติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
 
27-31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดถ่ายทอดความรู้เรื่อง การผสมปุ๋ยใช้เอง
แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหลา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง
หมู่ที่ 6,7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขล
 

25 พฤษภาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วย
นางสุภาวดี บุญสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำรวจพื้นที่และให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายประวิทย์ อนุชาญ) ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน การปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา อาทิ หมากเหลือง ชะมวง
ผักเหลียง และกล้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการแปรรูปสินค้าเกษตร
อาทิ สบู่จากฟักข้าว น้ำยาล้างจาน ไข่เค็ม เป็นต้น โดยมี นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอและ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ
 
วันที่ 25-26 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้
นายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนางกัญญา เพ็ชรพิมล
เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการเขต
ขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ระดับจังหวัด
ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมีนางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมีนายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ระดับปฏิบัติการ จากสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 เป็นวิทยากร
 
22 เมษายน 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งให้การต้อนรับ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1/59 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง

 
7 มีนาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งจัดประชุม
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.)ส่วนอ.คลองหอยโข่ง
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่งเป็นประธาน
และมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาให้
ความเห็นชอบในครั้งนี้
 
7 มี.ค.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอ คลองหอยโข่งจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2(วันที่ 5)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์ขยาย)
ของ นายรัฐพล ประพรม ม.5 ต.โคกม่วง โดยมีนางเบญจวรรณ จันทร์ใหม่
จนท.รพ.สต.ทุ่งลาน บรรยายหัวข้อ สุขภาพดีมีสุข และฝึกปฎิบัติการทำสลัดผัก โดยนางปรียา จิตตพงศ์ สาธิตการทำยากันยุง สูตรตะไคร้หอมและการทำ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยนายรัฐพล ประพรมและนายสายัณ คงชนะ อกม.
 
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งโดยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น
 
16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้า เกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (นายรัฐพล ประพรม) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธาน
เปิดการอบรมในครั้งนี้และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 

3 กุมภาพันธ์ 2559 นางปรียา จิตตพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการและนางหอมหวล ศรีปานะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วยนางภัทรวดี จินดาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาองค์กรเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านย่านยาว
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 
25 มกราคม 2559 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประสงค์ พีรธรากุล ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ในการรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ณ สหกรณ์ สกย.
บ้านเก่าร้าง ม.6 ต.คลองหอยโข่ง โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง ร่วมให้การต้อนรับในการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว
 
นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การต้อนรับท่านสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมสำนักงานเกษตร
อำเภอคลองหอยโข่งและแปลงโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาทของ
นายประวัติ ทองกาญจน์ ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา แปลงพืชร่วมยางของนายประวิทย์ อนุชาญ ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
 
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
E-mail : kh_sk@doae.go.th

พัฒนาเวปไซต์ : กัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงานธุรการ