พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...
 

นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง

 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติอำเภอ
แผนที่อำเภอ
หน่วยงานอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ / ภารกิจ
ค่านิยม
 
โครงการประจำปี
แผนพัฒนาการเกษตร
  ต.คลองหอยโข่ง
  ต.โคกม่วง
  ต.ทุ่งลาน
  ต.คลองหลา
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
งานสถาบันเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
โปรแกรมระบบรายงาน
ระบบ ศ.02
ภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.)
งบเดือนทำการ
รายงานการประชุม DM
โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
ใบรับรองเงินเดือน
โครงการ
 
 
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ์จักสาน
 
ไข่เค็ม
 
เครื่องแกง
 
ดอกไม้ผ้าใยบัว
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นำโดยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นำเกษตรกรตัวอย่างจากโครงการขยายผลกิจกรรมการเกษตรฟาร์มตัวอย่างฯ
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

19 กันยายน 2557 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม
ระดับเขต ของนายประภาส สุวรรณรัตน์
9 กันยายน 2557 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ร่วมกับชุดปฏิบัติการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์(ทหารเสือราชินี) จัดทำจุดถ่ายทอดความรู้ "การผลิตปุ๋ยหมัก" ณ แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
21-22 สิงหาคม 2557 นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 ราย โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ดำเนินการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง รณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงโคกม่วง ร่วมงาน
เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้
ระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2557 ณ สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ้ง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ
และนายอนุรักษ์ คงวารี อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก,ไม้ผล) เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย เมื่อวันที่
8-9 กรกฎาคม 2557 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา

นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรม
เกษตรกรหลักสูตรการกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางและการปลูกพืชแซม
พืชร่วมยาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จำนวน 25 ราย
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน
โคกพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลาน

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม
กับอำเภอคลองหอยโข่ง โดยการจัดทำแปลงสสาธิตทำนา 1 ไร่ได้เงิน
1 แสนบาท ในงานประจำปี 2557 "งานเมืองศิลปิน ถิ่นขุนคล่อง"
เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนของการดำเนินงาน
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมแปรรูปและถนอมอาหาร
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 ราย
ณ อาคารแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง เมื่อวันที่
26-29 พฤษภาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว โดยนำสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก ตำบลทุ่งลาน
จำนวน 50 ราย ดูงานการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัยสานสายใยรัก
แห่งครอบครัวตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่
30 เมษายน 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งนำเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่ชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร
ใน 16 อำเภอ อบรมเพิ่มความรู้ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลา
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งจัดประชุมชี้แจงและหาความต้องการ
ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ
ในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันเกษตรกรใน 16 อำเภอ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ ในโอกาสเปิดสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับอำเภอ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอพร้อมด้วยคณะทำงานเก็บรวบรวม
ข้อมูลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ
ของอำเภอคลองหอยโข่ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557


 


Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
หน่วยงานในอำเภอ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
ดิน
พืช
น้ำ
ปศุสัตว์
ประมง
โรคแมลง
ปุ๋ย/
สารเคมี

เทคโนโลยี
เกษตร

องค์กรและ
เครือข่าย
เกษตร

เทคโนโลยี
ชาวบ้าน
เตือนภัย
เกษตร

องค์ความรู้
เรื่องข้าว
       
สถานีโทรทัศน์
 
               
หนังสือพิมพ์
 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ถนนสายโคกม่วง-บ้านเหนือ สข 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
จัดทำโดย : กัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงาานธุรการ