พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...
นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2558
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
 

24-25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดสงขลา ปี 2558
แก่แม่บ้านเกษตรกรรุ่นที่ 1 จำนวน 25 ราย ณ อาคารแปรรูปผลผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

23 พฤศจิกายน 2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ให้การต้อนรับนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดี กรมส่งเสริม
การเกษตร นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม/ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
ของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
23 พ.ย.2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวต้อนรับ
นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และฝึกปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ อาคารทอผ้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวปัตตานี สถานีพัฒนาที่ดิน จัดสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุน ลดเวลา และลดแรงงาน
ณ แปลงนา "โครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาท"ของ นายประวัติ ทองกาญจน์ ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
วันที่ 18 กันยายน 2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ระดับอำเภอประชุมพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบแผนการผลิต
แผนธุรกิจในการประกอบอาชีพ จำนวน 226 ราย โดยมีนายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในการประชุมฯ
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยนางปรียา จิตตพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนางหอมหวล ศรีปานะ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน จัดสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากบุหรี่แก่สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยมีนายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธาน
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง รายงานการดำเนินงานโครงการฯ

นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
และทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58


 

Link สำนักงานเกษตร
 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
E-mail : kh_sk@doae.go.th