พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...
นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2558
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

เครื่องแกง

 

ขนมเบเกอร์รี่

ไข่เค็ม

 

 

 

วันที่ 25-26 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้
นายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางกัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงานธุรการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
ระดับจังหวัด ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมีนางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมีนายขัตติยะ พรหมวาส
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ระดับปฏิบัติการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้

 

22 เมษายน 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งให้การต้อนรับ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1/59 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง

 
7 มีนาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งจัดประชุม
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.)ส่วนอ.คลองหอยโข่ง
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่งเป็นประธาน
และมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาให้
ความเห็นชอบในครั้งนี้
 
7 มี.ค.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอ คลองหอยโข่งจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2(วันที่ 5)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์ขยาย)
ของ นายรัฐพล ประพรม ม.5 ต.โคกม่วง โดยมีนางเบญจวรรณ จันทร์ใหม่
จนท.รพ.สต.ทุ่งลาน บรรยายหัวข้อ สุขภาพดีมีสุข และฝึกปฎิบัติการทำสลัดผัก
โดยนางปรียา จิตตพงศ์ สาธิตการทำยากันยุง สูตรตะไคร้หอมและการทำ
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยนายรัฐพล ประพรมและนายสายัณ คงชนะ อกม.
 
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งโดยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น
 
16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้า เกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (นายรัฐพล ประพรม) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธาน
เปิดการอบรมในครั้งนี้และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 

3 กุมภาพันธ์ 2559 นางปรียา จิตตพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการและนางหอมหวล ศรีปานะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วยนางภัทรวดี จินดาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาองค์กรเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านย่านยาว
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 
25 มกราคม 2559 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประสงค์ พีรธรากุล ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ในการรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ณ สหกรณ์ สกย.
บ้านเก่าร้าง ม.6 ต.คลองหอยโข่ง โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอ
คลองหอยโข่ง ร่วมให้การต้อนรับในการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว
 
นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การต้อนรับท่านสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมสำนักงานเกษตร
อำเภอคลองหอยโข่งและแปลงโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาทของ
นายประวัติ ทองกาญจน์ ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา แปลงพืชร่วมยางของนายประวิทย์ อนุชาญ ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ
 
นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
แก่แม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดำริจังหวัดสงขลา ปี 2559 รุ่นที่ 1 จำนวน 25 ราย ณ ศาลาประชาคม
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
24-25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
จังหวัดสงขลา ปี 2558 แก่แม่บ้านเกษตรกรรุ่นที่ 1 จำนวน 25 ราย ณ อาคาร
แปรรูปผลผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขล
 
23 พฤศจิกายน 2558 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ให้การต้อนรับนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดี กรมส่งเสริม
การเกษตร นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม/ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
ของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
E-mail : kh_sk@doae.go.th