พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...
 

นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง

 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติอำเภอ
แผนที่อำเภอ
หน่วยงานอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ / ภารกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔
โครงการขยายผลกิจกรรม
การเกษตรฟาร์มตัวอย่างฯ
 
โครงการประจำปี
แผนพัฒนาการเกษตร
  ต.คลองหอยโข่ง
  ต.โคกม่วง
  ต.ทุ่งลาน
  ต.คลองหลา
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
งานสถาบันเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
โปรแกรมระบบรายงาน
ระบบ ศ.02
ภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.)
งบเดือนทำการ
รายงานการประชุม DM
โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
ใบรับรองเงินเดือน
โครงการประกันรายได้
 
 
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ์จักสาน
 
 
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายโอฬาร พิทักษ์ ในโอกาสเปิดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

 

นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางสุภาวดี บุญสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับอำเภอ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอพร้อมด้วยคณะทำงานเก็บรวบรวม
ข้อมูลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ
ของอำเภอคลองหอยโข่ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
นางหอมหวล ศรีปานะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับ
สำนักงานประมงอำเภอหาดใหญ่ อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก
สารเคมี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 18-20
มีนาคม 2557
นายประพันธ์ รัตนพันธ์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เกษตรกรผู้สนใจโครงการทำนา
หนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง ประชุมอำเภอคลองหอยโข่ง เกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 64 ราย
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่่ง ดำเนินการแจกใบรับรอง
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
ปี 2556/57 เกษตรกรรับใบรับรองแล้ว จำนวน 3,219 ครัวเรือน
จำนวน 4,372 แปลง
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกยางพารา ตั้งแต่วันที่ 4-30 กันยายน
2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งร่วมกับสำนักงานประมง
หาดใหญ่ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556
นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ
ติดตามการดำเนินงานโครงการ ปี 2556 ของอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมงานเด่นของอำเภอคลองหอยโข่ง เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์เมล็ด
พันธ์ุข้าวปัตตานี และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) หลักสูตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยถ่ายทอดความรู้ให้ อกม. และฝึกปฏิบัติ
การทำนาแบบโยนกล้า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการอบรมอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 3 พฤษภาคม 2556
ณ สำนักงานเกษตร อำเภอคลองหอยโข่ง และศึกษาดูงานในพื้นที่่
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง
นางสุภาวดี บุญสุวรรณ พร้อมด้วยนางหอมหวล ศรีปานะ นำสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิุจชุมชน จำนวน ๒๐ คน ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอควนเนียงและอำเภอสิงหนคร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำกลับมาพัฒนาในกลุ่มของตนเองต่อไป
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอ
พร้อมด้วยเ้จ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้า
เกษตรปลอดภัย ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอคลองหอยโข่ง
เป็นประธานและมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางการดำเนิน
งานวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการอบรมผู้เข้าร่วม
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ปี ๒๕๕๖ กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ รุ่นที่ ๓,๔ ณ อาคารแปรรูปฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ ๒๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕
มีนาคม ๒๕๕๖


 


Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
หน่วยงานในอำเภอ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
ดิน
พืช
น้ำ
ปศุสัตว์
ประมง
โรคแมลง
ปุ๋ย/
สารเคมี

เทคโนโลยี
เกษตร

องค์กรและ
เครือข่าย
เกษตร

เทคโนโลยี
ชาวบ้าน
เตือนภัย
เกษตร

องค์ความรู้
เรื่องข้าว
       
สถานีโทรทัศน์
 
               
หนังสือพิมพ์
 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ถนนสายโคกม่วง-บ้านเหนือ สข 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
จัดทำโดย : กัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงาานธุรการ