พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง...
นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2558
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

เครื่องแกง

 

ขนมเบเกอร์รี่

ไข่เค็ม

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
และผู้นำชุมชน ร่วมรับแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60
กรณีได้รับผลกระทบ เกษตรกรยื่นความประสงค์เข้าร่วมกว่า 2000 ราย
เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรง
แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(การเลี้ยงผึ้งโพรง)โดยมีนางสาวอรกมล ฤคดี และนางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์
นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สังหาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร
แก่แม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ปี 2560 จำนวน 2 รุ่นๆละ 25 ราย ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 และวันที่ 5-6 มกราคม 2560 ณ อาคารแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 
27 ธันวาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่งร่วมต้อนรับ
ท่านสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรังเดินทางมารับตำแหน่ง
เกษตรจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
 
นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมจัดรายการ พิราบคาบข่าว
ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอคลองหอยโข่ง ณ วัดปรางแก้ว
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
 
17 ตุลาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ นำผู้สื่อข่าวและช่างภาพช่องไทยรัฐ ทีวี ถ่ายทำการดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนายประวัติ ทองกาญจน์
เกษตรกร ม.4 ต.คลองหลา และนายประภาส สุวรรณรัตน์ เกษตรกร
ม.4 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 
4 ตุลาคม 2559 นายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรหมู่บ้าน
ผักไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลาน และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่ 1
ตำบลคลองหอยโข่ง โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และ
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
3 ตุลาคม 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เยี่ยมสมาชิกกลุ่มพร้อมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านผักไฮโดรโปนิกส์
หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อขยายผลโครงการ
และประสานงานกับห้างเทสโก้ โลตัสในการรับผลผลิตเพิ่มเติมโดยมี
นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นวส.ชำนาญการ ร่วมให้ข้อมูล
 
28 กรกฎาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและนำเกษตรกร จากโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.) ของนายประวิทย์ อนุชาญ
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
16 ก.ค.59 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 8 และ นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ของนายประวิทย์ อนุชาญ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง
โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
4 กรกฎาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่าย แก่สมาชิกกลุ่ม
 
7 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและนายชญาณ์นนท์ คงวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานแปลงปลูกผักเหลียงของ
นางสาวมาลา ชูสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกยางพาราฯ แปลงเพาะเห็ดฟางแบบยกแคร่ เพื่อรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อำเภอคลองหอยโข่ง แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โครงการหมู่บ้านไม้ดอก
ไม้ประดับ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตร ชนิดพืช ยางพารา, ข้าว โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ (Zoning) ปี 2559 ตำบลคลองหลาและตำบลโคกม่วง
 
31 พฤษภาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วย
นายชญาณ์นนท์ คงวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 5 และเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ในการติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
 
27-31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดถ่ายทอดความรู้เรื่อง การผสมปุ๋ยใช้เอง
แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหลา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง
หมู่ที่ 6,7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขล
 

25 พฤษภาคม 2559 นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งพร้อมด้วย
นางสุภาวดี บุญสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำรวจพื้นที่และให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายประวิทย์ อนุชาญ) ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน การปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา อาทิ หมากเหลือง ชะมวง
ผักเหลียง และกล้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการแปรรูปสินค้าเกษตร
อาทิ สบู่จากฟักข้าว น้ำยาล้างจาน ไข่เค็ม เป็นต้น โดยมี นางสุดา ยาอีด
เกษตรอำเภอและ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ
 
นายสุพิืท จิตรภักดี
เกษตรจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร./โทรสาร 074-501104
E-mail : kh_sk@doae.go.th

พัฒนาเวปไซต์ : กัญญา เพ็ชรพิมล เจ้าพนักงานธุรการ